Program wychowawczy

Program wychowawczy został stworzony w celu realizacji fundamentalnych wartości. Pragniemy wykorzystać każdą, nawet najkrótszą chwilę na pracę nad rozwojem poznawczym oraz emocjonalno-społecznym dzieci. Chcemy je wspomagać i ukierunkowywać zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, dlatego też określiłyśmy główne zasady funkcjonowania naszych wychowanków zarówno w przedszkolu jak i poza nim.

 

CELE OGÓLNE:

- ukierunkowanie rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości oraz wspomaganie go,

- kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie,

- rozwijanie postaw prozdrowotnych,

- kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć,

- uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków,

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- wspieranie twórczych działań dziecka w różnych dziedzinach aktywności,

-  kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych,

- rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem,

- stwarzanie poczucia bezpieczeństwa własnego i innych,

-kształtowanie postaw moralnych: kultura osobista, życzliwość, uprzejmość, prawdomówność,

- kształtowanie czynności samoobsługowych,

-wdrożenie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo,

SPOSOBY REALIZACJI:

- pogadanka,

- zabawy tematyczne, grupowe, dydaktyczne,

- piktogramy,

- prace plastyczne,

- opowiadania.

FORMY NAGRADZANIA:

- pochwała wobec grupy,

- pochwała indywidualna,

- pochwała przed rodzicami,

- drobna nagroda rzeczowa: naklejka, odznaka uznania, dyplom.ZASADY- CELE I SPOSÓB REALIZACJI

Zasada

Sposób realizacji

Cele

Chodzimy po Sali

-np. chodzimy wolno

-uważamy na dzieci siedzące na dywanie

-w przedszkolu chodzimy, na placu zabaw biegamy

-omijamy budowle innych dzieci oraz zabawki, którymi się bawią

-biegamy tylko na zajęciach jeśli Pani wyda takie polecenie

-dziecko biega tylko w czasie zajęć sportowych i na placu zabaw

-reaguje na komunikat "Stop", światło czerwone itp.

-potrafi nazwać konsekwencje dla zdrowia i bezpieczeństwem jeśli nie będzie przestrzegać zasady

 

Uczestniczymy w zajęciach

-słuchamy, co Pani mówi i wykonujemy polecenia,

-staramy się uczestniczyć w zajęciach,

-nie przerywamy w trakcie czytania, śpiewania,

-powtarzamy to, o co poprosi Wychowawca

-jeśli ktoś mówi, nie przerywamy, czekamy aż skończy opowiadać

-dziecko respektuje prawo do wypowiedzi innych bez przerywania,

-stara się uczestniczyć w zajęciach i wie, jak się zachować w ich trakcie,

-wykonuje polecenia

-potrafi skupić się, wyciszyć, by lepiej przyswajać wiedzę.

Wychodzimy z sali

- z sali wychodzimy za zgodą nauczyciela/wychowawcy,

- wychodzimy w celu umycia rąk, skorzystania z toalety, kiedy wychodzimy na spacer

-

- dziecko wie kiedy może wyjść z sali,

- wie, że należy zapytać o wyjście nauczyciela/ wychowawcę,

-

Jemy posiłek

- posiłek spożywamy w spokoju,

- posługujemy się sztućcami w sposób bezpieczny,

- po skończonym posiłku odchodzimy od stołu cicho, odsuwając lekko krzesło i mówiąc „dziękuję”

- dziecko wie jak należy zachować się przy stole,

- dziecko wie jakich zwrotów grzecznościowych należy używać w czasie spożywania posiłku

Bawimy się zabawkami

- nie przeszkadzamy sobie nawzajem np. nie wyrywamy innym zabawki,

- po skończeniu zabawy odkładamy zabawkę na miejsce,

- nie niszczymy zabawek: nie rzucamy, nie kopiemy, nie chodzimy po zabawkach

- dziecko wie jak używać zabawek,

- potrafi poczekać aż kolega/koleżanka skończy się bawić,

- potrafi być cierpliwy,

- dziecko bawi się tak, aby nie przeszkadzać innym

-szanuje zabawki

Bawimy się razem

- przestrzegamy reguł w trakcie wspólnej zabawy,

-zapraszamy innych do zabawy

-pomagamy sobie,

-zwracamy się do siebie po imieniu,

- odzywamy się miło, kulturalnie,

- nie popychamy innych

- dziecko staje się koleżeńskie,

- wie, że wspólna zabawa jest czymś przyjemnym,

- potrafi zastosować zwroty grzecznościowe „proszę, dziękuję”

-rozumie potrzebę rozstrzygania sporów bez agresji fizycznej i psychicznej,

Wychodzimy na spacer

-nie oddalamy się,

- słuchamy poleceń wychowawcy/nauczyciela,

- chodzimy parami, pilnujemy kolejności

- przestrzegamy zasad ruchu drogowego

- dziecko wie jak należy zachować się na ulicy, przy przejściu dla pieszych,

- reaguje na polecenia wychowawcy np. zatrzymaj się, stop, ustawiamy się w pary,

- rozumie konsekwencje nie stosowania zasady,