Mamy Czas

Praca opiekuńczo-wychowawcza – opieka dzienna

PROGRAM ODZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZYCH EDUKACYJNYCH W Opiece dziennej „MamyCzas”
Zasady Opieki Dzienne.

I. Staramy się, by każde dziecko miało możliwość osiągnięcia sukcesu w prostych grach i zabawach- w ten sposób wspieramy jego poczucie wartości, bycia kimś ważnym.

II. Wdrażamy maluchy do samodzielności- pomagamy ile trzeba, ale nie wykonujemy czynności za dziecko.

III. Zwracamy uwagę na komunikację i mowę dzieci. Rozwijamy słownictwo, nie tylko przez codzienne czytanie bajek, ale też poprzez ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy artykulacyjne, rozwijanie funkcji przydatnych w mówieniu.

IV. Dajemy dziecku czas na rozwiązanie problemu, nie karcimy, nie oceniamy, nie rozkazujemy „przeproś”, ale namawiamy, by dziecko przemyślało sprawę i samo podjęło naprawienie błędu czy rozwiązanie konfliktowej sytuacji,

V. Chwalimy za pracę ale przede wszystkim zachęcamy do działania, mamy na uwadze zainteresowania dziecka; nie zmuszamy do robienia rzeczy dla dziecka nieciekawych- zastępujemy je innymi pracami,

VI. Nie porównujemy dzieci- każde jest dla nas otwartą książką, w której możemy znaleźć wiele interesujących rzeczy, każde ma nam coś ciekawego do pokazania.

Cele Opieki:

1. Wspomaganie Rodziców w opiece i wychowaniu dziecka. 2. Umożliwienie dziecku pełnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, moralnego i fizycznego. 3. Wydobycie twórczego potencjału i możliwości rozwojowych dzieci. 4. Kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności. 5. Rozbudzanie potrzeby dbałości o własne zdrowie i ciało. 6. Uczenie współdziałania dzieci w grupie. 7. Rozwijanie postawy ekologicznej.

Mamy czas dla dzieci, mamy czas dla rodziców, mamy czas na zabawę, rozwój i szczęście dzieci, bo to one są dla Nas najważniejsze. W Klubiku staramy się od najmłodszych lat wspierać dzieci w osiąganiu sukcesów rozwojowych. Zadania Klubiku  przedstawiamy poniżej:

ZADANIE i SPOSÓB REALIZACJI
1. ADAPTACJA DZIECI W Opiece

I. Obserwacja dzieci w czasie samodzielnych zabaw i podczas zabaw organizowanych z całą grupą. 1. Opracowanie indywidualnych programów rozwoju dzieci. 2. Poznanie miejsca i jego zwyczajów 3. poznanie i podporządkowanie się regułom obowiązującym w Klubiku 4. Prowadzenie rozmów z rodzicami na temat dziecka – uwagi, wnioski z obserwacji, wymiana informacji.

2. KSZTAŁTOWANIE CZYNNOŚCI SAMOOBSŁUGOWYCH.

1. Rozwijanie różnorodnych form ruchu na świeżym powietrzu. 2. Przeprowadzanie ćwiczeń gimnastycznych w postaci prostych zabaw i gier. 3. Dbanie o właściwy stan sanitarny Klubiku. 4. Zapoznanie dzieci (lub przypomnienie) z budynkiem przedszkolnym oraz zasadami bezpiecznego poruszania się i zachowania w pomieszczeniach. 5. Wdrażanie do samoobsługi: · korzystanie z toalety, · mycie rąk, · ubieranie się, · samodzielne siedzenie przy stoliku · jedzenie, posługiwanie się sztućcami. 6. Wyrabianie nawyków higienicznych · mycie rąk, · sprzątanie po zakończonej pracy.

3. WSPIERANIE DZIECI W ROZWOJU INTELEKTUALNYM I SAMOREALIZACJI.

1. Zapoznawanie z cechy przedmiotów i zjawisk: · porównywanie i porządkowanie elementów, dobieranie przedmiotów ze względu na wspólną cechę lub kilka cech wspólnych (1, 2, 3, 4 cechy jakościowe); · nauka kolorów, kształtów · odnajdywanie jakiegoś obiektu spośród innych ze względu na określone kryterium; · określanie, czy przedmiot może należeć do grupy ze względu na jakąś cechę. · liczenie w życiu codziennym, zabawy w sklep, przewidywanie skutków własnych działań i działań innych. 2. Jak używać swojego umysłu, by lepiej radzić sobie w sytuacjach, gdy trzeba coś zapamiętać?

 •  Ćwiczenia w kierowaniu uwagą, rozwijanie gotowości do zapamiętywania.
 • Zabawy w kojarzenie, planowe zapamiętywanie.
 • Zapamiętywanie wzorów graficznych (szlaczki, kompozycje) oraz sekwencji dźwiękowych, wizualnych i ruchowych;
 • Zabawy pamięciowe, relaksacyjne i motywacyjne.
 • Ćwiczenie koordynacji ręka-oko,
 • Wdrażanie do posługiwania się ołówkiem, kredką, nożyczkami,
4. ROZWIJANIE MOWY, SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I NAWYKÓW HIGIENICZNYCH U DZIECI.

1. I. Rozwój słownictwa przez indywidualny kontakt, czytanie bajek, ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd artykulacyjny, rozwijanie funkcji przydatnych przy mówieniu. 2. II. Rozwijanie różnorodnych form ruchu na świeżym powietrzu i w sali. 3. III. Organizowania zabaw ruchowych mających na celu ogólny rozwój fizyczny dziecka.

5. ODKRYWANIE I ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI DZIECKA.

1. Stworzenie w salce zabaw kącika z książeczkami dziecięcymi, -głośne czytanie, opowiadanie historii, analizowanie obrazków w książeczkach, odzwierciedlenie treści w twórczości dzieci. 2. Wspólna dbałość o estetyczny wygląd salek i innych pomieszczeń Klubiku. 3. Zapoznanie dzieci z różnymi technikami plastycznymi. 4. Założenie indywidualnych teczek zawierających prace plastyczne. 5. Gromadzenie darów przyrody (muszelki, kamyki) wykorzystywanych do zajęć plastycznych. 6. Zajęcia muzyczne i umuzykalniające- rozwijające słuch dzieci, jego emocjonalność oraz pojęcie estetyki. 7. Zabawy muzyczne z językiem angielskim. 8. Stymulacja przez zmysły: zajęcia mające na celu pobudzenie zmysłu wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku, zmysłu równowagi 9. Dzwiękonaśladownictwo jako skuteczne narzędzie w nauce mówienia 10. Piosenki z gestem, z tańcem (naśladowanie- nauka schematu ciała)

6. SZANOWANIE ŚRODOWISKA, W KTÓRYM ŻYJEMY.

1. Wyrabianie pozytywnego stosunku od zwierząt i roślin poprzez rozmowy, podawanie przykładów właściwych zachowań korzystając z literatury dziecięcej. 2. Obserwacja przyrody-wycieczki, wyjścia na łąkę, do parku.

Powyższe zadania realizowane są przez cały rok przez wykwalifikowaną kadrę, której głównym celem jest harmonijny rozwój dzieci w zgodzie z ich własnym tempem, dlatego w pracy wykorzystywane są :

 • pedagogika zabawy,
 • kinezjologię edukacyjną dr Paula E. Dennisona,
 • ćwiczenia wg Weroniki Sherborne,
 • zabawy FundaMentalne,
 • autorski program stymulacji zmysłowej.
 • Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny